Algemene voorwaarden

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de alle boekingen namens Bartraxie.

Artikel 1:
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant telefonisch of via internet een reservering heeft geplaatst bij Bartraxie. De voorwaarden gelden vanaf de boeking.

Artikel 2:
Wanneer ‘dienst’ wordt vermeld in onderstaande voorwaarden dan heeft dit betrekking op alles wat Bartraxie aan biedt.

Artikel 3:
Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

Artikel 4: totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer Bartraxie en de klant een overeenkomst hebben bereikt over de reservering. De overeenkomst kan worden bevestigd door het bevestigen van de reservering.

Artikel 5: Eigen risico

5.1. Het gebruik maken van een dienst is op eigen risico. Bartraxie is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan voor aanvang, gedurende of na de dienst.

5.2. Bij wateractiviteiten bent u er zelf voor verantwoordelijk dat u voldoende kan zwemmen om deel te nemen. Bartraxie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan lichaam of materiaal. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Bartraxie erkent geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade die door het gevolg van het door Bartraxie ter beschikking stellen van de dienst.

6.2. Bartraxie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Bartraxie georganiseerde diensten. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich mee brengt.

6.3. Bij nalatigheid is de klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan eigendommen van Bartraxie of derden waarmee Bartraxie in contractuele relatie staat. De klant vrijwaart Bartraxie voor eventuele aanspraken van derden.

6.4. Wanneer blijkt dat een deelnemer aan een dienst overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen Bartraxie, de overige klanten en de leveranciers ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voorvloeiende  kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.

6.5 Bartraxie heeft het recht om 14 dagen na de dienst schade te verhalen op de klant.

6.6 Wij vragen borg en de afhaler moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en verlangen wij in de regel een contante of bankbetaling. U dient het materiaal droog, schoon en zonder beschadigingen in te leveren, anders worden er kosten in rekening gebracht. Bij nat en vies materiaal wordt er eenmalig € 50,- in rekening gebracht voor de schoonmaakkosten. Bij beschadiging zal bekeken worden hoeveel van de borg wordt ingehouden.

Artikel 7: Privacywetgeving

U stemt ermee in dat Bartraxie gegevens bewaart. Bartraxie verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Artikel 8: Klachten

Klachten dienen binnen één week schriftelijk aan Bartraxie kenbaar gemaakt moeten worden wanneer men wil dat deze in behandeling moet worden betreffende restitutie voor de boekingsprijs. De restitutie zal uitsluitend door Bartraxie beoordeeld en uitgedeeld worden. Alle klachten worden in serieuze behandeling genomen.

Artikel 9: Leveranciers

Voor alle diensten welke worden afgenomen bij een contractpartner van Bartraxie gelden ook de voorwaarden van de betreffende contractpartner. De klant stemt met instemming van deze voorwaarden automatisch voor instemming van de voorwaarden van de contractpartner.

Artikel 10: Leeftijd deelnemers

Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste één meerderjarige, dient de deelnemer Bartraxie in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger daarbij aan te geven het eens te zijn met de voorwaarden.

Artikel 11: Betaling

11.1. De betaling moet worden gedaan op het bankrekeningnummer van Bartraxie. Uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.

11.2. Wanneer binnen 30 dagen voor de uitvoering van de dienst wordt gereserveerd wordt de betalingstermijn automatisch tot 1 dag voor de uitvoering van de dienst.

Artikel 12: Gebruik

12.1. Het materiaal dient tijdens de huurperiode door huurder met de meeste zorg worden behandeld conform de bestemming betreffende het gebruik.

12.2. Constateert de huurder schade aan het materiaal dan dient deze vooraf gemeld te worden. Wanneer deze achteraf gemeld wordt, word er vanuit gegaan dat de schade door de huurder is aangebracht en worden de kosten verrekend. Wanneer materiaal niet meer te maken is wordt de nieuwe aanschafprijs in rekening gebracht en dient deze betaald te worden door de huurder.


12.3. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde materiaal aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen en bij inlevering van het materiaal voordat de huurperiode is geëindigd wordt geen restitutie verleend van huurpenningen.

12.4. Huurder dient het verkeersreglement na televen en plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 13: Annulering door de deelnemers

13.1 Bij annulering van een reservering wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht, bij annulering binnen 24 uur vooraf opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

13.2. Wanneer de klant niet op komt dagen zal de klant verplicht zijn de totale arrangementsprijs te betalen.

Artikel 15: Niet doorgaan van het programma/ wijzigingen door Bartraxie.

15.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Bartraxie zijn gelegen, door Bartraxie wordt besloten dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Bartraxie zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

15.2. Bij niet doorgaan verplicht Bartraxie zich tot onmiddellijke terugbetaling.

Artikel 16: Slecht weer

Afgenomen diensten zullen in principe ook tijdens slecht weer doorgaan. U bent ook bij slecht weer verplicht de arrangementprijs te voldoen. Gevaarlijk slecht weer zoals onweer, storm, extreme warmte en kou uitgesloten.

Artikel 17: Prijswijzigingen betrekking tot arrangementen en consumpties.

17.1. Bartraxie heeft de mogelijkheid om prijzen aan te passen in verband met prijsstijgingen van producten.

17.2. Prijsafspraken gelden per boeking. Prijzen welke verschillen met standaard prijzen bieden
geen garantie voor prijsafspraken die in de toekomst liggen.

Artikel 18: Tot Slot

Bartraxie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor met of door de gehuurde delen aan derden of aan de huurder veroorzaakte schade. Bij overmacht, verschil van mening of onduidelijkheid over deze voorwaarden en bepalingen zal de in alle redelijkheid te nemen beslissing door Bartraxie bindend zijn.